Presentation coming soon...

2011 Mountain Rescue Training / China Mountaineering Association

Xining/Mt. Gang Shi Ka